Všeobecné obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky č. 01/2014
platné od 1.1.2014

I. Záruční a záruční podmínky pro spotřebitele

Záruční doba je 24 měsíců od data zakoupení.
Tam, kde balení zboží nebo jiná dokumentace určují prodlouženou záruční dobu, platí záruka. Delší záruku lze očekávat také u vybraných komodit. Seznam zboží s delší zárukou a prodlouženými záručními podmínkami je uveden na www.bionaire.cz.
Povinné bezpečnostní předpisy pro používání zboží uvedeného v českém návodu k použití. Výrobce nebo dodavatel zboží odpovědný za škody způsobené nedodržením bezpečnostních předpisů pro užívání zboží.
Záruční oprava zboží přechází tam, kde byla zakoupena, nebo pošlete poštou do servisního střediska v Liberci (oprava). Adresa je zde. Další způsob dopravy musí být schválen ustanovením v Liberci.
Zboží lze osobně předat záruční opravě a pobočkám v Liberci nebo v Praze. Adresy jsou zde.
Zboží pro záruční opravu musí být předloženo nebo zasláno v úplném stavu, čisté, s popisem závady, údajem o tom, kdo reklamaci předkládá (doporučujeme uvést telefonní číslo). Pokud bylo zboží zakoupeno od společnosti Ltd. Řídicí systémy musí být doprovázeny buď řádně vyplněnou zárukou (je-li dodáno zboží), nebo dokladem o koupi. Pokud bylo zboží zakoupeno od jiných dodavatelů, musí být doloženo dokladem o koupi a zboží, pro které byl vystaven záruční list a řádně vyplněná záruka.
Nadměrně znečištěné zboží není převzato k záruční opravě, pokud seznam oprav souhlasí s čištěním zboží na účet zákazníka. Nadměrně znečištěné zboží zaslané k opravě před opravou. Ceny zboží byly vyčištěny podle platného ceníku.
V případě, že zboží není určeno k opravě nebo ke zrušení kupní smlouvy zaslané v originálním balení s upevňovacími vložkami, neodpovídá za opravy nebo dodavatel za škody vzniklé při přepravě.
Pokud reklamované zboží nebylo použito (ve srovnání se zbožím nevybaleným ze spotřebního obalu není špinavé, není to usazený prach, dokumentace není znečištěná, pomačkaná, atd.), A je předána k reklamaci kompletní a ve svém originální balení, vyměněné za nové, perfektní.
Pokud bylo zboží použito, má zákazník právo vyměnit vadný katalog dílů za nový díl.
Pokud je reklamace uplatněna ve lhůtě šesti měsíců ode dne převzetí zboží a byla uznána jako záruka vady závady, je zákazník oprávněn zboží vyměnit nebo vrátit náhradu.
Pokud je reklamace podána po šesti měsících ode dne převzetí zboží, musí být zboží opraveno, pokud je opravitelné. Pokud zboží není opravitelné, nahraďte jej novým nebo kupující může odstoupit od smlouvy.
Lhůta pro odborné posouzení zboží, pokud nemůžete rozhodnout o reklamaci do tří pracovních dnů, může být nejvýše 7 pracovních dnů (viz § 19 odst. 3 zákona č. 634/92 Sb. O ochraně spotřebitele). , dále ZOS).
Poškození zboží způsobené nesprávným použitím, nesprávnou instalací, provozem, údržbou bezpředepsané, příslušenství apod. Jsou vady zboží.
Vady zboží nejsou další škodou vyplývající z:
nedodržení předpisů pro používání a údržbu zboží uvedeného v návodu k použití,
mechanického poškození způsobeného pádem nebo úrazem při přepravě po nabytí práva spotřebitele zboží,
proniknutí do elektrické nebo mechanické části zboží,
vkládání cizích předmětů do vnitřního zboží,
pronikání vody do vnitřku zboží, které není určeno pro styk s vodou nebo nedostatečné sušení zboží po předepsaném čištění,
porucha, špatná nebo nedostatečná údržba nebo kontrola předepsaná v návodu k použití.
používejte nadměrně znečištěné filtrační nebo demineralizační patrony pro čističe a zvlhčovače,
částečné nebo úplné zakrytí vstupních nebo výstupních otvorů pro vzduch na takto vybavených
výrobcích , vadné zboží nenosí přiměřenou dobu jeho použití.
Dovozce nebo dodavatel odpovídá za škody vzniklé nedodržením podmínek a lhůt pro výměnu nebo umytí filtračních vložek nebo za škody vzniklé nedodržením předepsaných filtračních a demineralizačních zásobníků.
Záruka se vztahuje na mechanickou konstrukci a celistvost filtračních a demineralizačních kazet v původním obalu, ale ne na jejich životnost, pokud jsou vloženy do strojů.
Záruka se nevztahuje na životnost baterií, čištění, smáčení nebo demineralizačních zásobníků a ohřívačů.
V případě, že reklamované zboží nebo neúplná dokumentace, nebo porušení podmínek záruky nebo zboží bylo nadměrně opotřebeno, reklamace reklamaci odmítne.
Pokud se oprava neuzná jako záruční oprava v případě porušení záruky, postupujte následovně:
pokud dokumenty přiložené k adrese zákazníka nebo jeho telefonního čísla projednávají podmínky s opravou,
pokud doklady přiložené k adrese zákazníka neuvádějí opravu neuznání oprav záruční opravy, jako je ta, která odběratele vzala od zákazníka a musí se zákazníkem projednat.
Termín záruční opravy nesmí být delší než 30 dnů, není-li se zákazníkem dohodnuto jinak.
Při uplatnění reklamace a inkaso oprav v Praze prodávajícího nebo jeho zplnomocněného zástupce, pokud nemůžete rozhodnout o reklamaci ihned nebo do tří dnů, reklamované zboží předložte k opravě k opravě. Lhůta pro odborné posouzení vad je 7 pracovních dnů od obdržení reklamovaného zboží prodávajícím nebo jeho zplnomocněným zástupcem. Toto období není zahrnuto do termínů oprav podle článku. 22 (viz § 19, čl. 3 ZOS). Termín opravy je pak doba od převzetí zboží od zákazníka do dne, kdy je zboží na reklamaci připraveno k vyzvednutí, rozšířené o posouzení zboží.
Termín fixace je, když reklamaci zasíláte přímo do opravny v Liberci čas od převzetí zboží od zákazníka do dne, kdy je zboží v obchodě připraveno k vyzvednutí zboží odesláno poštou na adresu opravny v Liberci po dodání až do dne předání zboží dopravci k vrácení zboží zákazníkovi.
Je-li opravná náplast dodatečně přijata jako záruka, je čas projednat podmínky podle článku. 21 počítáno do termínu záruky podle článku. 22.
Při výměně zboží za nové s díly dodávanými jako spotřební materiál (např. Filtrační vložka, baterie atd.), Pokud je používán, vyměněn.
Při přijímání stížností od spotřebitelů, kteří vystavili potvrzení o opravě, a proti podpisu seznamu oprav před zákazníkem kopii jako doklad o převzetí zboží k opravě. Podpisem Seznam oprav, zatímco zákazník potvrzuje, že souhlasí s podmínkami oprav, které jsou vytištěny na opravách Seznamu.
Při zasílání zboží k vyplnění opravárenského servisního střediska, které prokazuje stav převzetí zboží - úplnost zboží, úplnost dokumentace, zda je zboží čištěno dle návodu.
Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva spotřebitelů, kteří nakupují zboží podle zvláštních právních předpisů.

II. Služby zákazníkům

Informace o službách a další služby naleznete zde:

Řidící systemy, sro
Jablonecká 648/8
Liberec 1 

460 01
Česká republika


tel. +420 485 130 303
e-mail: info@bionaire.cz

III. Záruční opravy

Při převzetí zboží k opravě přijímá vyplňující opravný list a jako doklad o převzetí zboží k opravě problémy s převodem jednoho z jeho kopií. Seznam podpisů oprav při převodu potvrzuje, že souhlasí s podmínkami oprav uvedenými zde a na Seznamu oprav.
Při zasílání zboží k vyplnění poštovních korekcí Opravný list příjemce, ale neodpovídá za odesílatele pozdější nároky na úplnost nebo stav zboží, ani na jeho ztrátu, zničení nebo poškození při expedici k opravě poštou.
Podpis Seznam oprav nebo plnění v souladu s čl. 1 písm. 2 a 3 uzavřeného zákazníka s uzavřenou smlouvou o dílo podle § 2586 až 2619 občanského zákoníku za těchto podmínek:
termínové opravy - pokud není objednáno náhradní díly od výrobce, musí být
opravena doba delší než 30 dnů, rozsah, kvalitní opravy - po opravě zboží musí být používáno nové zboží, s výjimkou přiměřeného opotřebení. Pokud nelze tento stav opravy za normálních podmínek, za dohodnutou cenu nebo opravit, opravte k zákazníkovi. Konečná cena je stanovena po opravě a uvedena v seznamu oprav.
cena opravy - pokud byla oprava ceny stanovena ve srovnání s cenou zboží v době opravy a s ohledem na stav zboží před opravou je příliš vysoká, bude vyžadovat dodatečný souhlas zákazníka k provedení opravy.
Pokud se při předání zboží na sjednané maximální náklady na opravu opravy považuje za opravu vysokých cen, která přesahuje 1/3 prodejní ceny stejného nebo obdobného zboží v době opravy.
Není-li zboží po dohodě se zákazníkem opraveno a bude vyzvednuto v obchodě v Liberci nebo v obchodě v Praze, zašlete jej zpět do servisní smlouvy se zákazníkem poštou při posouzení nákladů na zboží a poštovného. Pokud nedojde k dohodě, oprava probíhá podle § 2609 Občanského zákoníku, nebo zboží odevzdat k vyzvednutí elektronického odpadu.
Zboží po opravě je možné vyzvednout osobně v obchodě v Liberci nebo v obchodě v Praze nebo zaslat poštou.
Oprava neodpovídá za zničení nebo poškození zboží při odeslání z opravy poštou, ale zásilky zajišťují cenu nových výrobků. Zákazník je povinen obdržet zboží bez zbytečného odkladu, aby zkontroloval a požádal o post ve stanovené lhůtě.
V případě ztráty zboží při odeslání z opravy poštou je objednatel oprávněn po ověření reklamací a úhradě odškodnění odesílateli na nový kus, v pozáručních opravách na nový kus po zaplacení nákladů na opravu .

IV. Nevyžádané a nevyzvednuté objednávky

Pokud opravené nebo vrácené zboží vyzvednuté na poště odešle s objednatelem opakovaně smlouvu o opravě za úhradu nákladů na opravu a nákladů na dodatečné poštovné a opakované zacházení.
Není-li zboží po opakovaném odeslání nebo po uplynutí zákonné lhůty vyzvednuto, je odvolání oprávněno prodat zboží za rozumnou cenu za úhradu nákladů nebo je odnést do sbírky elektronického odpadu.
Oprava oznamuje záměr prodat zboží písemně. Neúspěch adresáta do čtrnácti dnů, jelikož by měl být naložen zbožím nebo jej znovu nepřijmout, oprava prodaného nebo vyřazeného zboží.
Pokud je prodejní cena vyšší než náklady na opravu a provedení prodeje, oprava odešle cenový rozdíl na účet zákazníka.
Pokud je zboží po opravě obchodovatelné, předává se oprava do sběru elektronického odpadu.
Stejný postup platí pro nevyžádanou nebo nevyzvednutou záruku.

V. Opravené věci

Po záruční opravě se záruka prodlužuje o dobu, po kterou bylo pouzdro opraveno, s výjimkou případů, kdy si objednatel nezvedne předepsanou nebo dohodnutou dobu - v těchto případech se záruční doba prodlužuje až na 30 dnů.
V případě, že není zjištěna žádná vada jako záruka a zákazník zaplatí, splatný po opravě věci původní záruční lhůty a opravená náhrada a zákazníkovi uhrazené díly jsou zaručeny po dobu 24 měsíců, a pracovat na opravě související záruky 6 měsíců od převzetí oprav .
U-záruka, zákazník zaplatil opravy, zaplatil za vyměněné díly záruku 24 měsíců na práci spojenou se zárukou na opravu 6 měsíců od převzetí oprav.


VI. Uzavření dálkového ovládání

Za použití prostředků dálkové komunikace účtujte veškeré náklady.
Poučení o právu odstoupit od smlouvy a formulář pro odstoupení od smlouvy dle NV č. 363/2013 Sb.
Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne následujícího po dni převzetí zboží.
Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí písemně informovat provozovatele e-shopu, kde jste zakoupili položky, společnost:

Řidící systemy, sro
Jablonecká 648/8
Liberec 1 
Česká republika

Reg. Č. 14869713
Reg. DPH Č. CZ14869713
tel. +420 485 130 303
e-mail: info@bionaire.cz

ve formě jednostranného jednání (například dopisem zaslaným poštovní službou nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář smlouvy, ale není to vaše odpovědnost. Formulář je zde .Využijete Pokud tato možnost, zašleme vám ihned potvrzení o přijetí takového oznámení o odstoupení. .“
Aby byly splněny lhůty pro odstoupení od smlouvy, postačuje zaslat vyjmutí z provozu před uplynutím lhůty stanovené v čl. 2.a
Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám do 14 dnů od vrácení čistého, nepoškozeného a úplného katalogu všech plateb, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvolené objednávky). Způsob dodání je odlišný od nejlevnějšího typu standardní dodávky, který nabízíme. Náhrada za použití stejných platebních prostředků, které jste použili (a) pro počáteční transakci, tj. Vrácení peněz na kartu „Bankovní účet“ nebo „platba kartou“. Peníze lze vyzvednout v hotovosti v sídle e-shopu zde.Za vrácení peněz neúčtujeme žádné poplatky.
Platba se vrátí k převzetí a kontrole vráceného zboží
Zboží bez zbytečného odkladu, do 14 dnů ode dne, kdy odstoupí od této smlouvy, zašlete zpět nebo předejte v e-shopu zde. Lhůta je zachována, pokud nám zboží zašlete zpět před uplynutím 14 dnů. Při vrácení zboží za více než 5 000, - Kč včetně poštovného, ​​zajistěte zásilku za její skutečnou cenu. Za škody na nepoškozených zásilkách max. 10%. 5000, - Kč.
Nést pouze přímé náklady na vrácení zboží:
náklady na vrácení poškozeného nebo neúplného zboží nebo poškození (s výjimkou opravy vad, které by zaručily vady) se účtují podle sazeb platných v době vrácení zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží vyplývající z manipulace jiným způsobem, než je to nezbytné k určení povahy a vlastností výrobků, včetně jejich funkčnosti.
Spotřebitel může odstoupit od smlouvy o dodávce zapečetěného zboží, které bylo z kontejneru odstraněno a použito ve styku s potravinami - z hygienických důvodů není možné vrátit se (§ 1837 g zák. Č. 89/2012 Sb. - občanský zákoník ), například. mřížky, sítě a sušičky mísy, nádoby a pomalé tlakové hrnce, fólie a plechovky, vakuovačky, udírna.
Z hygienických důvodů nelze vrátit k použití kartáč pro psy (Ženich). Proto, než si koupíte, ujistěte se, že váš pes nevadí hluk vysavače.


Standardní formulář pro odstoupení je zde.

Náklady na doručení:

Do Německa: 12 EUR. 

Do ostatních zemí EU: 22 EUR.

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.


Smlouva bude uložena v elektronické podobě a bude archivována v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. následných změn a předpisů. Kupující souhlasí s uzavřením shromažďování a zpracovávání osobních údajů v prodávajícím databáze po úspěšném splnění smlouvy a až do písemného nesouhlasu s archivací. Osobní údaje mohou být založeny na písemné žádosti zákazníka o jejich změnu nebo odstranění z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně chráněny proti zneužití a nepředávají se žádné jiné osobě, s výjimkou dopravců, kterým jsou osobní údaje zákazníků v minimální míře nezbytné pro dodání zboží. Jednotlivé smlouvy jsou přístupné pouze obchodním subjektům.
Zboží je prodáváno dle Reg. Na Krajském soudu v Ústí n / L, oddíl C, vložka č. 278 v OR, Úřad pro ochranu osobních údajů kontroluje ochranu osobních údajů. ČOI sleduje dodržování zákona o technických požadavcích na výrobky a zákona o ochraně spotřebitele, zdravotnické orgány sledují dodržování stanovených zákonů pro styk s potravinářskými výrobky.